Sunday, July 21, 2019
کنگره ملی ژنتیک ایران
از غرفه یکتا تجهیز آزما در دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران مورخ اول تا سوم خرداد ماه سال 95 در دانشگاه شهید بهشتی  بازدید نمایید.

ما مفتخر به پذیرایی از شما عزیزان هستیم.