برای سفارشات بالک (مقدار بالا) با شماره زیر تماس حاصل کنید

پروتئیناز K

YT5900
  • مقدار 10mg
proteinase-k-10mg

پروتئیناز K

YT5900
  • مقدار 10mg
proteinase-k-10mg

Bulk package

company

cat No

Size

download protocol

Yekta Tajhiz Azma

YT5000

15ml (75000U)

Taq DNA Polymerase

Yekta Tajhiz Azma

YT5100

125ml

Super PCR Master Mix 2x

Yekta Tajhiz Azma

YT5200

125ml

PCR Master Mix 2x

Yekta Tajhiz Azma

YT5300

15ml (10mM each)

dNTP Mix

Yekta Tajhiz Azma

YT5400

125ml

SYBR Green qPCR Masrer Mix 2x

Yekta Tajhiz Azma

YT5500

(15ml (3000000u

M-MLV Reverse Transcriptase 

Yekta Tajhiz Azma

YT5600

1Lit

YTzol Pure RNA (TRIzol)

Yekta Tajhiz Azma

YT5700

1Lit

RNAlater

Yekta Tajhiz Azma

YT5800

50gr

Lysozyme

Yekta Tajhiz Azma

YT5900

10gr

Proteinase K