آنزیم DNase I

دسته:

توضیحات

آنزیم DNase I

آنزیم‌های اندونوکلئاز  شامل دو گروه اصلی اختصاصی و غیر اختصاصی هستند. گروه اول توالی خاصی را شناسایی کرده و برش می‌دهند که به تعبیری اندونوکلئازهای محدودکننده نامگذاری شده اند. اهمیت منحصر و خاص این آنزیم‌ها در کلونینگ DNA میباشد. گروه دوم از این آنزیم‌ها به‌طور تصادفی اسیدهای نوکلئیک را برش می‌دهند. آنزیم Dnase I متعلق به گروه غیر اختصاصی است.

پودر لیوفیلیزه آنزیم DNase I

آنزیم DNase I قطعات دو رشته‌ای DNA را برش می‌دهد. از آنزیم DNase I در حذف DNA در هنگام خالص‌سازی RNA، فوت پرینتینگ و شناسایی نواحی فعال کروماتین از نظر نسخه برداری استفاده می‌شود.

DNase I در اکثر سلول ها و بافت ها یافت می شود. در پستانداران ، پانکراس یکی از بهترین منابع آنزیم می باشد. آنزیم DNase I برای حذف DNA از نمونه های پروتئین و اسیدهای نوکلئیک استفاده می شود.

 

خصوصیات کالا

10mg , 100mgSize
YTABrand
YT9058 , YT9054Cat No
Used for the removal of DNA from protein samplesApplication
Isolated from bovine pancreasGeneral description

دستورالعمل و اسناد مربوطه

Download the protocol