کنترل کیفیت استخراج DNA از خون

 

كنترل كیفیت فرایند استخراج DNA  ژنومی از خون به روش ستونی:

در قسمت قبلی توضیح دادیم که با استفاده از کیت استخراج DNA  از خون به روش ستونی  که محصولی وارداتی از کمپانی Favorgen تایوان است چطور روند استخراج DNA  از خون را طی کنید.  در این قسمت به کنترل کیفیت پروسه استخراج DNA  از خون میپردازیم.

در نظر داشته باشید که کیت های کمپانی Favorgen تایوان دقیقا مشابه با نمونه های اروپایی تولید شده است. بنابراین در تب فیلم های آموزشی میتوانید به فیلم کوتاه فرایند استخراج DNA  از خون مراجعه کنید.

پس از استفاده از کیت استخراج DNA  از خون باید به کنترل کیفیت فرایند انجام شده بپردازید.

تعیین کمی مقدار DNA استخراج شده با استفاده از کیت استخراج DNA از خون بوسیله دستگاه نانودراپ انجام می شود. نمونه های DNA با نسبت 260/280 بالای 1.7 و نسبت 260/230، به مقدار 2.2 دارای خلوص قابل قبول از نظر كيفيت DNA می باشند. همچنین جهت تعیین کیفیت نمونه هایDNA می توان این نمونه ها را بر روی ژل آگاروز 1% برده و وجود نمونه سالم و بدون اسمیر چک شود. (وجود اسمير نشان دهنده ي خورد شدن DNA مي باشد).

 

نحوه محاسبه نتیجه فرایند استخراج DNA به روش كمی:

با استفاده از دستگاه Nanodrop کمیت وکیفیت نمونه DNA بررسی می­شود. (HORC-UB-W-30-00)

 

محدوده مرجع:

غلظت نمونه DNA به ازای 200µl خون كامل  5-50µg  ميباشدکه بستگی به نوع نمونه و تعداد سلولها دارد.  260/280: 1.7-2.0 و 260/230: 1.7-2.2 قابل قبول می باشد.

:OD260 جذب نوری نمونه مورد آزمایش در طول موج 260 نانومتر است. جذب نوری DNA بطور اختصاصی در این طول موج بررسی می شود.

OD280: جذب نوری نمونه مورد آزمایش در طول موج 280 نانومتر است. جذب نوری پروتئین بطور اختصاصی در این طول موج بررسی می شود.

OD230: جذب نوری نمونه مورد آزمایش در طول موج 230 نانومتر است. جذب نوری RNA ،EDTA ، فنل، گوانیدین تیو سیانات و کربوهیدراتها در این طول موج بررسی می شود.

 

 

محدوده قابل گزارش:

غلظت نمونه DNA بالای 10ng/µl، با نسبت  260/280 مقدار 1.7-2.0 و نسبت 260/230 مقدار 1.7-2.2 قابل قبول می باشد.

محدوده هشدار:

غلظت نمونه DNA پايين تر  از 10ng/µl و OD260/OD280  پایین تر از 1.7 و OD260/OD230  پایین تر از 1.7 مناسب نمی باشد.

 

 

پس از انجام فرایند استخراج DNA  ژنومی و کنترل کیفیت ممکن است با موارد غیر طبیعی رو به رو شوید و یکتاتجهیزآزما سعی بر آن دارد نکات فنی مهم را به شرح و با جزییات کامل جهت سهولت کاربران کیت استخراج DNA از خون توضیح میدهد.

در مجموع، مراحل استخراج DNA را بازنگری کنید و با مطالعه دقیق علت یابی مشکلات فنی کیت استخراج DNA  از خون به رفع عیوب ممکنه در مراحل استخراج DNA بپردازید.