مقالات

مسترمیکس سایبرگرین

یکی از محصولاتی که تولید شرکت یکتا تجهیز آزما می باشد و پس از ارزیابی ، نتیجه و بازخورد چشمگیری…

کیت استخراج DNA از قارچ

در این مقاله سعی داریم به توضیح مختصری در رابطه قارچ ها و عملکرد آن ها در محیط زیستی و…

کیت استخراج DNA ژنومیک

با توسعه علوم وفن آوری در حوزه ی زیست‌شناسی مولکولی ، محققان و پژوهشگران به مطالعه ی زیستی جانداران در…

کیت استخراج RNA از گیاه

امروزه اهمیت و توجه به گیاهان از ابعاد مختلف  زیستی بسیار چشمگیر بوده است . پژوهشگران و دانشمندان به بهینه…

کیت استخراج RNA از خون

تاکنون با توسعه ی علوم و فن آوری در حیطه ی ژنتیک و زیست مولکولی ، روش های متفاوتی برای…

کیت استخراج DNA از بزاق

مولکول DNA دی ان ای با نام شیمیایی دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید ، شامل تمام اطلاعات ژنتیکی و خصوصیات وراثتی موجودات زنده…

قیمت کیت استخراج DNA

امروزه  با توجه به پیشرفت های چشمگیری که در زمینه ی ژنتیک  وجود داشته است ، بشر قادر شده با…

استخراج DNA از گیاه

حفاظت و مراقبت از اطلاعات ژنتیکی و توارثی گیاهان در دنیا از ارزش شایانی برخوردار است . یکی از مسئولیت…

استخراج DNA از سلول

همان طور که می دانید علم زیست‌شناسی  از علوم باستانی مورد توجه انسان بوده ولی پیدایش شاخه ای تحت عنوان…