مقالات

بیان ژن | قسمت سوم

RNA splicing: سومین رویداد بزرگ پردازش RNA که در سلول های شما اتفاق می افتد،  RNA splicing است.  RNA Splicing،…

بیان ژن | قسمت دوم

در سلول‌های یوکاریوتی، رونویسی و ترجمه هم در زمان و هم از نظر مکان از هم جدا می‌شوند. رونویسی در…

بیان ژن | قسمت اول

بیان ژن در یوکاریوت ها: ژن ها توالی DNA هستند که صفات موجود در یک ارگانیسم را با کدگذاری برای…

آگارز

پودر آگارز چیست ؟ آگارز یک پلی ساکارید است که از جلبک دریایی قرمز به دست می آید و به…

آنزیم های DNA پلیمراز

تکثیر DNA برای انتقال اطلاعات ژنتیکی از والدین به فرزندان ضروری است. این امر توسط آنزیم خاصی به نام DNA…

آب فوق خالص عاری از نوکلئاز

نوکلئازها آنزیم هایی هستند که قادر به هیدرولیز اسیدهای نوکلئیک می باشند. نحوه عملکرد آن ها به این صورت می…

ویروس JC

ویروس پلیومای انسانی 2 (Human polyomavirus 2) که معمولاً به عنوان ویروس JC یا ویروس John Cunningham virus شناخته می…

تشخیص ویروس BK

تشخیص ویروس BK تا حد زیادی بر شواهد مبتنی بر بیوپسی متکی است. تشخیص آن عموماً با بیوپسی آلوگرافت کلیه…

ویروس BK

ویروس BK یک پلیوما ویروس انسانی  ( Polyomavirus) می باشد. پلیوما ویروس ها اعضای خانواده Papovaviridae هستند که ویروس های کوچک…