مقالات

تکنیک ژل الکتروفورز

از روش های آزمایشگاهی مرسوم جهت جداکردن مولکولهای باردار تکنیک ژل الکتروفورز  (Gel Electrophoresis) میباشد .این جداسازی با توجه به…

نسل سوم توالی یابی DNA

درتعیین توالی نسل سوم نیاز به واکنش PCR برای آماده سازی نمونه برطرف شده است و این مرحله حذف شده…

ساختار و ژنتیک ویروس ها

ویروس یک واحد ژنتیکی عفونی است و ساختار کوچکتری نسبت به باکتری ها دارد. خصوصیات ویروس‌ها (Viruses)، آن‌ها را در…

استخراج DNA/RNA در روش ستونی

استخراج DNA/RNA مبتنی بر ستون یک روش استخراج فاز جامد برای تمیز کردن سریع اسیدهای نوکلئیک است . این روش به این واقعیت متکی است که اسید…

آنزیم پروتئیناز K

پروتئیناز (proteinase K) یک آندوپپتیداز سرین وابسته به تتیلیسین است که انواع پیوندهای پپتید را هیدرولیز می کند. پروتئیناز K…

میکرو RNA یا ریز RNA ها

میکروRNA ها به اختصار miRNA توالی های RNA ای غیر کد شونده و کوچکی (حدود 22 نوکلئوتید) هستند که در…