مقالات

کشت سلول

کشت سلول،کاربرد، مواد و تجهیزات مورد نیاز کشت سلول چیست؟ کشت سلولی یکی از مهم ترین تکنیک ها در زیست…

بافرهای بیولوژیکی

مفهوم بافر بسیاری از فرآیندهای بیوشیمیایی به طور قابل توجهی با تغییرات کوچک در غلظت یون های H+ آزاد مختل…

نقش Tris-HCl در استخراج DNA

Tris-HCl یک عامل بافری است که معمولاً توسط زیست شناسان مولکولی استفاده می شود. Tris HCl که به صورت تجاری…

بیان ژن | قسمت سوم

RNA splicing: سومین رویداد بزرگ پردازش RNA که در سلول های شما اتفاق می افتد،  RNA splicing است.  RNA Splicing،…

بیان ژن | قسمت دوم

در سلول‌های یوکاریوتی، رونویسی و ترجمه هم در زمان و هم از نظر مکان از هم جدا می‌شوند. رونویسی در…

بیان ژن | قسمت اول

بیان ژن در یوکاریوت ها: ژن ها توالی DNA هستند که صفات موجود در یک ارگانیسم را با کدگذاری برای…

آگارز

پودر آگارز چیست ؟ آگارز یک پلی ساکارید است که از جلبک دریایی قرمز به دست می آید و به…