مقالات

آنزیم های DNA پلیمراز

تکثیر DNA برای انتقال اطلاعات ژنتیکی از والدین به فرزندان ضروری است. این امر توسط آنزیم خاصی به نام DNA…

آب فوق خالص عاری از نوکلئاز

نوکلئازها آنزیم هایی هستند که قادر به هیدرولیز اسیدهای نوکلئیک می باشند. نحوه عملکرد آن ها به این صورت می…

ویروس JC

ویروس پلیومای انسانی 2 (Human polyomavirus 2) که معمولاً به عنوان ویروس JC یا ویروس John Cunningham virus شناخته می…

تشخیص ویروس BK

تشخیص ویروس BK تا حد زیادی بر شواهد مبتنی بر بیوپسی متکی است. تشخیص آن عموماً با بیوپسی آلوگرافت کلیه…

ویروس BK

ویروس BK یک پلیوما ویروس انسانی  ( Polyomavirus) می باشد. پلیوما ویروس ها اعضای خانواده Papovaviridae هستند که ویروس های کوچک…

استخراج RNA از باکتری

RNA  یا اسید ریبونوکلئیک ، نوعی از اسید نوکلئیک می باشد که از نظر ساختاری به DNA شباهت دارد اما…

مزایای تکنیک Hot start PCR

از مزایای تکنیک Hot start PCR  می توان به  نیاز کمتر به جابجایی و کاهش خطر آلودگی اشاره کرد. روش…

تکنیک Hot start PCR

تکنیک Hot start PCR ، روش اصلاح شده و بهینه شده واکنش PCR معمولی می باشد که با محدود کردن…