مقالات

تشخیص مولکولی CMV در گلیوما

 

سایتومگالو ویروس انسانی

بررسی ارتباط بین سايتومگالوويروس انساني (HCMV ) با گلیوما glioma و روش متداول استخراج DNA ویروس CMV :

DNA ویروس

سايتومگالوويروس انساني (HCMV )، یک ویروسDNA  دار انساني از خانواده هرپس ها و زير خانواده   βherpesviruses است كه از مهم ترين ويروس هاي آلوده كننده انسان ها ميباشند.

ویروس سایتومگال در سلول های لنفوسیت به صورت نهفته باقی می مانند و در سلول های اپی تلیال مجاری تنفسی، کلیه و غدد بزاقی تکثیرپیدا می کند. این ویروس عامل منونوکلئوز عفونی می باشد. در نوزادان، گاهی  باعث ایجاد بیماری انکلوزیون سیتومگالیک می گردد و از مهمترین عوامل تاثیرگذار در ایجاد ناهنجاریهای مادرزادی و عقب ماندگی ذهنی است . سایتومگالو ویروس  در تمام نقاط دنیا به شکل اندمیک شیوع دارد. این ویروس در سرتاسر سال شیوع داشته و تغییرات فصلی در میزان فراوانی آن، موثر نیست.

بیماری های مرتبط با سایتومگالو ویروس

سایتومگالو ویروس ها در همــه جــا پراكنــده بــوده و از عوامــل شــايع بيمـاريهـاي انـساني محـسوب شـده و ماننـد تمـام هـرپس ويروسها باعث ايجاد عفونت مخفي در تمام طـول عمـر فـرد ميشوند. اين ويروسها پـس از عفونـت اوليـه در كليـه، مغـز استخوان، گلبولهاي سفيد و غدد بزاقي پنهان شـده و بـه طـور متناوب از گلو و ادرار دفع مـيشـوند. HCMV شـايع تـرين و مهمترين عامل ويروسي در بيماريهـاي مـادرزادي مـي باشـد، آنها همچنين مهمترين عامل بيماري زایی فرصت طلـب ويروسي در افراد دچار نقص ايمني و دريافت كننـدگان پيونـد هستند.  همچنین با تحقيقات انجام شده در سال هاي اخيـر مـشخص شـده كـه ممكن است با بعضي از تومورها از جمله تومورهـاي دستگاه عصبي مركزي نيز ارتباط داشته باشد.

HCMV غالبا درافراد سالم ، بدون علامت بوده و در واقع هيچ بيماري بروز نمي كند. در افرادي كه سيستم ايمني ضعيفی دارند، مهم ترين عوارض عفونت با این ویروس در كليه، ريه، كبد و دربیماران دريافت كننده پيوند دیده می شود. ویروس سایتومگال شایع ترین ویروس پاتوژن در ایجاد رتینیت  در بیماران دچار ایدز می باشد و از شایع ترین عوامل عفونت تهدید کننده بینایی دراین بیماران حتی در دوره درمان با داروهای ضد رتروویروس می باشد.

به عبارتي ویروس سايتومگال  یکی از شايع ترين ویروس های بیماری زا می باشد كه می تواند باعث مرگ و مير بسيار شود.

همـانطـور كـه ميدانيم هرپس ويروس ها به سلول هـاي بافـت عـصبي تمايـل دارند و ميتواننـد در محـيط آزمايـشگاه، پـيش سـازهاي بافـت عصبي را آلوده كرده و روند تبـديل آنهـا را بـه بافـت نـورون به طور كامـل تحـت تـأثير قـرار دهنـد. این ویروس، رونـد افتـراق نورون ها و آستروسيت ها را تحت تأثير قرار داده و شايد به همين علت نـوزادان آلـوده بـه ايـن ويـروس دچـار عقب ماندگي ذهني و نقايص عصبي ميشوند كه نمونه آن را در طول سال در سراسر دنيا مـشاهده مـيكنـيم.

ويـروس HCMV  تمايل به مخفي شدن در سلولهاي كليه  دارد؛ ثابت شده است در محيط آزمايشگاه در سلولهاي عصبي نيز مخفي شـده و به حالت نهفته باقي ميمانند. فعال شدن مجدد ممكـن اسـت در شرايطي مثل بارداري، استرس، پيري و يا درهر شرايطي كه بـدن فرد را از لحاظ ايمني تحت تأثير قـرار مـيدهـد، اتفـاق بيفتـد.

سرطان های مرتبط با سایتومگالو ویروس

HCMV  باعث فرار ايمني سلول هاي آلوده  و ایجاد محیطی امن از لحاظ ايمني بـراي ايجـاد تومـور مـي شـود. در فرآيند القاي تومور، از كار انداختن سيستم ايمنـي ميزبـان يـك گام مهم و اساسي است. اين ويروس داراي ژن هايي اسـت كـه پروتئين هاي حاصل از آن باعث عدم كارآيي سيـستم ايمنـي در تشخيص سلول هاي خودي از سلول هاي تومـوري اسـت.

ژنـوم ايـن ويـروس (HCMV) در بافت توموري وجـود دارد امـا در بافـت سـالم مجـاور تومـور وجود ندارد.

همانطور که در بالا اشاره شد سايتومگالوويروس انساني(HCMV) باعث عفونت پايدار گشته ودر افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی مثل بیماران مبتلا به ایدز و در جنین، بیماری های شدیدی را ایجاد می کنند. ويروس سايتومگال انساني جز ویروس های عامل ایجاد سرطان های انسانی به حساب نمی آید ، اما مطالعات جدیدی که توسط محققان انجام شده است، نشان می دهد که، عفونت با این ویروس ممکن است عامل ایجاد بعضی از سرطان ها از جمله گلیوما گردد.

يکي از شايع ترين سرطان هاي مغزي، گليوما می باشد که در کودکان و بزرگسالان ديده مي شود و داراي 4 درجه است.

در راستاي شناسايي و تشخيص عفونت با ویروس CMV در نمونه هاي بافت از گليوماي مغزي، می توان از روش ریل تایم ( Real Time PCR ) استفاده کرد. جهت استخراجDNA  ویروسی از بافت  تازه مذکور، می توان از کیت استخراج DNA از بافت استفاده کرد . Lysis Buffer یا  ماده لیز کننده و ستون استفاده شده در این کیت منجر به استخراج DNA با خلوص و تراکم بالا شده است.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *