کیت استخراج DNA از خون

کیت استخراج DNA از خون ، مایعات و سلول

کیت استخراج DNA از خون کمپانی Favorgen تایوان با متد ستونی  و همراه با پروتئیناز K میباشد.
در این ویدیو کوتاه مراحل استخراج DNA  از خون محیطی نمایش داده میشود.

برای اطلاعات و جزییات بیشتر و نیز دانلود پروتکل روی کیت استخراج DNA از خون کلیک کنید.