کیت استخراج پلاسمید مکسی(Plasmid DNA Extraction maxi Kit )

دسته:

توضیحات

کیت استخراج پلاسمید مکسی (Plasmid extraction maxi kit) تولید شده در کمپانی Favorgen تایوان از نوع کیت های ستونی مکسی پرپ بوده و از نظر کیفیت با توجه به استفاده از بهترین ستون و مقدار مطلوب محصول پلاسمید بسیار مورد توجه مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است

خصوصیات کالا

2 prepsSize
FavorgenBrand
FAPDE000Cat No
Extraction pure plasmid from bacterial cultureApplications
Anion-exchange chromatography (gravity-flow column)Format
bacterial cultureMain sample type
1.5 mg / Maxi ColumnBinding capacity
3kbp ~ 150kbp Plasmid range
120 ~ 240 ml of bacteria for high-copy number or low
-copy number plasmid
Sample amount

دستورالعمل و اسناد مربوطه

 دانلود پروتکل

کیت استخراج پلاسمید مکسی