پرایمر | Random hexamer primer

پرایمر Random hexamer:

  • به صورت پودر لیوفیلیزه
  • توالی نوکلئوتیدی 6تایی با کیفیت بالا
  • هگزادئوکسی نوکلئوتیدهای تصادفی
  • فاقد DNase/RNase

کاربردها:

  • مناسب برای سنتز cDNA

شرایط نگهداری:

  • در دمای -20 نگهداری شود
دسته:

توضیحات

پرایمر کیت سنتز cDNA

از اجزا مهمی که درکیت سنتز cDNA  ارائه میشود ، پرایمرها هستند. در کل برای سنتز cDNA  سه نوع پرایمر وجود دارد :

پرایمر رندم هگزامر ( Random hexamer) ،  پرایمر الیگو دی تی ( Oligo dT)   و پرایمر های اختصاصی.

در کیت سنتز CDNA  تولید شرکت یکتاتجهیزآزما  دو پرایمر اصلی  و پرکاربرد  رندم هگزامر ( Random hexamer) و  پرایمر الیگو دی تی ( Oligo dT)   ارائه میشود.

پرایمر رندم هگزامر ( Random hexamer)

توالی های کوچک ۶ نوکلئوتیدی که به صورت اتفاقی توانایی اتصال به هر جایی از  RNA  را  دارند. این پرایمرها وقتی بخواهیم بیان تمام ژن ها را تحت هر شرایطی با هر ژن کنترلی (حتیrRNA 18s   )  مطالعه کنیم نقش دارند.

پرایمر الیگو دی تی ( Oligo dT)

این پرایمرها به انتهای mRNA  دارای توالی polyA  متصل می شوند.

پرایمرهای اختصاصی: این پرایمرها برای نقاط  مشخص و محدودی از mRNA ها با توالی مشخص شده، طراحی می شوند و باعث مطلوب تر شدن توالی دلخواه می شوند و کاربرد آنها در کلونینگ است.

 

خصوصیات کالا

184 rxnSize
YTABrand
YT4550Cat No
to prime synthesis in oligo-labeling similar to using hexamers and cDNA synthesisApplications
Mixture of oligonucleotides -for RNA missing a polyA tail such as bacterial RNA
Binds randomly -for RNA with strong secondary structure
Features

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل