پودر آگارز | Agarose powder

دسته:

توضیحات

پودر آگارز Low EEO

     خصوصیات پودر آگارز :

  • از پلی ساکارید جلبک های دریای تهیه میشود.
  • درون کاست افقی شکل میگیرد.
  • برای استفاده، ایمن است.
  • قادر به جداسازی مولکول های بزرگ است.
  • ایده آل برای جداسازی DNA است.
  • دارای منافذ بزرگ است.
  • ساختار ساده ای دارد.

 

مطالب مرتبط :

کیت تخلیص از ژل و PCR

تکنیک ژل الکتروفورز

مراحل الکتروفورز

لدر 100bp

لدر 50bp

لدر 1kb

رنگ DNA برای ژل

DNA safe stain

خصوصیات کالا

25gr - 50gr - 100gr - 500 grSize
YTABrand
YT9059 - YT9060 - YT9057 - YT9058Cat No
Low EEO Features
White to off-white powderAppearance
36°C±1.5°C (1.5% gel)
Gelling point
88°C±1.5°C (1.5% gel)
Melting point
≥1200 g/cm2 (1% Gel)
Gel Strength
None DetectedDNase & RNase

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل