پودر آگارز | Agarose powder

دسته:

توضیحات

پودر آگارز Low EEO

     خصوصیات پودر آگارز :

  • از پلی ساکارید جلبک های دریای تهیه میشود.
  • درون کاست افقی شکل میگیرد.
  • برای استفاده، ایمن است.
  • قادر به جداسازی مولکول های بزرگ است.
  • ایده آل برای جداسازی DNA است.
  • دارای منافذ بزرگ است.
  • ساختار ساده ای دارد.

آگارز یک پلی ساکارید است که از آگار یا جلبک های دریایی حاوی آگار (sea kelp) جدا و خالص سازی می شود.  از نظر ساختاری ، یک پلیمر طبیعی بوده  که از واحدهای متناوب  β-D-galactoseو 3,6-anhydro-L-galactose تشکیل شده است. پلیمر خطی آگارز زنجیره‌هایی را تشکیل می‌دهد که انعطاف‌پذیر هستند و بسته به مقدار آگارز مورد استفاده ، شبکه‌ای از کانال‌هایی با قطرهای 50 نانومتر تا 200 نانومتر را تشکیل می‌دهند. پلیمر آگارز حاوی گروه های باردار ، به ویژه پیروات و سولفات است. این گروه‌های دارای بار منفی می‌توانند حرکت مولکول‌های DNA را در فرآیندی به نام electroendosmosis (EEO) کند کنند و بنابراین آگارز low EEOمعمولاً جهت استفاده در الکتروفورز ژل آگارز اسیدهای نوکلئیک ترجیح داده می‌شود.

آگارز LE (low electroendosmosis) برای الکتروفورز تحلیلی و آماده سازی اسیدهای نوکلئیک در ژل آگارز استاندارد مناسب است. محدوده اندازه مناسب جداسازی اسید نوکلئیک با آگارز LE بین 15-0.2 kbp بسته به غلظت آگارز LE اعمال شده است.

آگارز غیر سمی بوده و کاربردهای متفاوتی دارد مانند الکتروفورز اسید نوکلئیک (Nucleic acid electrophoresis) ، تکنیک های ایمونودیفیوژن (Immunodiffusion techniques) ، صفحات ژل  (Gel plates) ، یا پوشش برای سلول ها در کشت بافت ، محیط کشت سلولی (Cell culture media) ، کروماتوگرافی ژل (Gel chromatography) ، Affinity chromatography و کروماتوگرافی تبادل یونی (Ion-exchange chromatography).

الکتروفورز ژل آگارز یک روش معمول آزمایشگاهی ، جهت جداسازی مولکول های بیولوژیکی بر اساس اندازه آن ها می باشد ، به عنوان مثال در جداسازی مولکول های DNA کاربرد دارد.

 

خصوصیات کالا

25gr - 50gr - 100gr - 500 grSize
YTABrand
YT9059 - YT9060 - YT9057 - YT9058Cat No
Low EEO Features
White to off-white powderAppearance
36°C±1.5°C (1.5% gel)
Gelling point
88°C±1.5°C (1.5% gel)
Melting point
≥1200 g/cm2 (1% Gel)
Gel Strength
None DetectedDNase & RNase

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل