آنزیم Taq DNA Polymerase

دسته:

توضیحات

نقش آنزیم DNA  پلیمراز ، سنتز مولکول DNA از زیر واحد های dNTP  میباشد. همچنین این آنزیم  به جهت نقش مهمی که در همانند سازی دارند ، شناخته میشوند.

آنزیم DNA پلیمراز به دو گروه کلی تقسیم میشوند:

DNA  پلیمراز های وابسته به الگو:

این گروه رشته جدید DNA را از روی یک رشته الگو که میتواند DNA  و یا RNA  باشد ، سنتز میکند.

DNA پلیمراز های غیر وابسته به الگو:

این گروه نیازی به الگو برای سنتز رشته جدید ندارد. آنزیم MMLVترانس کریپتاز معکوس ) از جمله DNA  پلیمرازهای وابسته به الگو هستند که قادر هستند DNA  را از روی الگو RNA سنتز کنند.

آنزیم DNA  پلیمراز در طول DNA  شروع به حرکت میکند و با کمک نوکلئوتیدهای آزاد موجود در سیتوپلاسم ، هر نوکلئوتید را در مقابل نوکلئوتید مکمل خود قرار میدهد.

از دیگر توانایی های DNA پلیمراز ، ویرایش است.وقتی نوکلئوتیدها به اشتباه قرار بگیرند و مکمل همدیگر نباشند ، این آنزیم برگشته و نوکلئوتید اشتباه را جدا و با صحیح آن جایگزین میکند.

آنزیم Taq DNA polymerase که توسط این شرکت ارائه میشود ، بصورت بالک از معتبرترین کمپانی خارج از کشور تهیه و در آزمایشگاه یکتاتجهیزآزما تقسیم میشود. از ویژگی مهم این آنزیم پایداری بالا ، کیفیت و قدرت بالای آن میباشد.

 

 

خصوصیات کالا

500 unitSize
YTABrand
YT1501Cat No
5 U/μlConcentration
For amplify DNA target up to 5 kb (simple template)Applications
5' to 3' polymerase activityFeatures

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل