آنزیم DNase I

دسته:

توضیحات

آنزیم‌های اندونوکلئاز  شامل دو گروه اصلی اختصاصی و غیر اختصاصی هستند. گروه اول توالی خاصی را شناسایی کرده و برش می‌دهند که به تعبیری اندونوکلئازهای محدودکننده نامگذاری شده اند. اهمیت منحصر و خاص این آنزیم‌ها در کلونینگ DNA میباشد. گروه دوم از این آنزیم‌ها به‌طور تصادفی اسیدهای نوکلئیک را برش می‌دهند. آنزیم Dnase I متعلق به گروه غیر اختصاصی است.

آنزیم DNase I قطعات دو رشته‌ای DNA را برش می‌دهد. از آنزیم DNase I در حذف DNA در هنگام خالص‌سازی RNA، فوت پرینتینگ و شناسایی نواحی فعال کروماتین از نظر نسخه برداری استفاده می‌شود.

 

خصوصیات کالا

100 mgSize
YTABrand
YT9054Cat No
Used for the removal of DNA from protein samplesApplication
Isolated from bovine pancreasGeneral description

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل