Author Archives for admin

نکات سنتز cDNA

مارس 12, 2023 4:05 ق.ظ Published by Leave your thoughts

مراحل سنتز cDNA شامل دو مرحله است که در هر مرحله یک تعدادی از مواد کیت با هم مخلوط می…


تکنیک های PCR

مارس 7, 2023 4:51 ق.ظ Published by Leave your thoughts

واکنش زنجیره ای پلیمراز واکنش زنجیره ای پلیمراز یک فناوری بیولوژیکی برای تولید تعداد زیادی کپی DNA است. در این…


باکتری سالمونلا

مارس 1, 2023 4:36 ق.ظ Published by Leave your thoughts

عفونت باکتریایی سالمونلا عفونت سالمونلا (سالمونلوز) یک بیماری باکتریایی شایع است که بر روی روده اثر می گذارد. باکتری سالمونلا …


غلظت آنزیم DNase I

فوریه 26, 2023 4:58 ق.ظ Published by Leave your thoughts

فعالیت آنزیم DNase 1 شرکت یکتا تجهیز چند واحد در هر میلی لیتر می باشد؟  یکتا تجهیز آزما : واحد…


هیستوژنز و ژنتیک

فوریه 22, 2023 7:11 ق.ظ Published by Leave your thoughts

هیستوژنزیس ( Histogenesis) شکل گیری بافت های مختلف از سلول های تمایز نیافته هیستوژنز نامیده میشود. اندودرم،  اکتودرم و مزودرم…