Author Archives for admin

کیت استخراج DNA از بزاق

ژانویه 13, 2021 4:16 ق.ظ Published by Leave your thoughts

مولکول DNA دی ان ای با نام شیمیایی دئوکسی‌ریبونوکلئیک اسید ، شامل تمام اطلاعات ژنتیکی و خصوصیات وراثتی موجودات زنده…


استخراج DNA از گیاه

دسامبر 30, 2020 4:32 ق.ظ Published by Leave your thoughts

حفاظت و مراقبت از اطلاعات ژنتیکی و توارثی گیاهان در دنیا از ارزش شایانی برخوردار است . یکی از مسئولیت…


استخراج DNA از سلول

دسامبر 23, 2020 4:11 ق.ظ Published by Leave your thoughts

همان طور که می دانید علم زیست‌شناسی  از علوم باستانی مورد توجه انسان بوده ولی پیدایش شاخه ای تحت عنوان…


مبانی PCR و کاربرد آن

نوامبر 25, 2020 5:42 ق.ظ Published by Leave your thoughts

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز که به اختصارPCR   مخفف  Polymerase Chain Reaction  خوانده میشود ، یک روش متداول آزمایشگاهی است که  اصول…


تکنیک ژل الکتروفورز

اکتبر 21, 2020 5:40 ق.ظ Published by Leave your thoughts

از روش های آزمایشگاهی مرسوم جهت جداکردن مولکولهای باردار تکنیک ژل الکتروفورز  (Gel Electrophoresis) میباشد .این جداسازی با توجه به…