کیت استخراج DNA از بافت پارافینه (FFPE paraffin-fixed Tissues DNA Extraction micro kit)

دسته:

توضیحات

از این کیت جهت استخراج DNA از نمونه های بافت پارافینه استفاده میشودکه از برند Favorgen تایوان است که توسط یکتا تجهیزآزما ارائه میشود. ساختار آن ستونی و با غشای سیلیکا ماتریکس میباشد. مقدار نمونه مورد استفاده جهت استخراج DNA مقدار 25 میلیگرم نمونه بافت پارافینه است.

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAFFM050Cat No
For extraction DNA from paraffin-fixed tissuesApplications
including Proteinase K
features
mini spin column (silica matrix)Format
paraffin slice sampleMain sample type
< 25 mg fixed tissue Sample amount
12 µlminimum elution volume

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل استخراج DNA  از بافت پارافینه

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه