آنزیم محدودکننده | RNase inhibitor

آنزیم مهار کننده RNase :

  • عاری از هر گونه نوکلئاز (DNAase/RNAase)
  • مهار کننده اختصاصی ریبونوکلئاز ها(RNase A)
  • جلوگیری از تخریب RNA
  • سازگار با ترانس کریپتازهای معکوس و RNA پلیمرازها

کاربردها:

  • مهار تخریب RNA در فرآیندهای:

– رونویسی به صورت in vitro

– سنتز cDNA

– ترجمه به صورت in vitro

  • مطالعات سرکوب تومور
  • جداسازی و شناسایی فعالیت ریبونوکلئازهای خاص

شرایط نگهداری:

  • در دمای -20 نگهداری شود

 

دسته:

توضیحات

آنزیم محدودکننده | RNase inhibitor

محدود کننده ی RNase  معمولا بعنوان یک اقدام پیشگیرانه برای غیرفعال کردن آنزیم های ریبونوکلئاز در بعضی از روند های آزمایشگاهی جهت مهار و کنترل چنین آلودگی هایی بکار می رود .

خصوصیات کالا

1000 unitSize
YTABrand
YT4560Cat No
40U/µlConcentration
• Inhibition of RNA degradation in the following procedures: in vitro transcription ; cDNA synthesis ; in vitro translation ; isolation of mammalian cell fractions that contain mRNA protein complex. •Separation and identification of specific ribonuclease activities. • Studies of tumor suppression.Applications
To reduce the activity of RNase A-type enzymes in a variety of organismsFeatures

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل