آنزیم RNase A

آنزیم RNase A

  • پودر لیوفیلیزه
  • عاری از DNase
  • حاصل از پانکراس گاوی(bovine pancerase)
  • فعالیت اختصاصی آنزیم: ≥50 Kunitz units/mg protein

کاربرد:

  • حذف RNA
  • آماده سازی پلاسمید و DNA ژنومی
  • حذف RNA در آماده سازی پروتئین نوترکیب
دسته:

توضیحات

آنزیم RNase A

آنزیم‌های اندونوکلئاز  شامل دو گروه اصلی اختصاصی و غیر اختصاصی هستند. گروه اول توالی خاصی را شناسایی کرده و برش می‌دهند که به تعبیری اندونوکلئازهای محدودکننده نامگذاری شده اند. اهمیت منحصر و خاص این آنزیم‌ها در کلونینگ DNA میباشد. گروه دوم از این آنزیم‌ها به‌طور تصادفی اسیدهای نوکلئیک را برش می‌دهند. آنزیم RNase A متعلق به گروه غیر اختصاصی است.

پودر لیوفیلیزه آنزیم RNase A

ریبونوکلئاز پانکراس گاوی نوع A یک آنزیم اندوریبونوکلئاز است . آنزیم RNase A از پانکراس گاو استخراج میشود و دارای فعالیت اندونوکلئازی روی مولکولهای تک رشته‌ای و دو رشته‌ای RNA است. همچنین از آنزیم RNase A برای حذف RNA در هنگام تلخیص DNA و نیز شناسایی جهش‌های نقطه‌ای در مولکول mRNA استفاده می‌شود.

خصوصیات کالا

50 mgSize
YTABrand
YT9055Cat No
Used to remove RNA from DNA plasmid preparations and protein samples. It
is also used in RNA sequence analysis and protection assays.
Application
• RNase protection assays • Remove unspecifically bound RNA • Analysis of RNA sequences • Hydrolyze RNA contained in protein samples • Purification of DNAFeatures

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل