کیت استخراج DNA از بافت پارافینه | FFPE paraffin-fixed Tissues DNA Extraction micro kit

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه

  • استخراج DNA با کیفیت بالا از بافت های پارافینه شده
  • استخراج با استفاده از ستون های با کیفیت سیلیکایی
  • استخراج DNA ژنومی با کیفیت و غلظت بالا

کاربرد:

  • DNA استخراج شده قابل استفاده در سایر واکنش های مولکولی مانند PCR  و Realtime PCR می باشد
دسته:

توضیحات

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه

از این کیت جهت استخراج DNA از نمونه های بافت پارافینه استفاده میشودکه از برند Favorgen تایوان است که توسط یکتا تجهیزآزما ارائه میشود. ساختار آن ستونی و با غشای سیلیکا ماتریکس میباشد. مقدار نمونه مورد استفاده جهت استخراج DNA مقدار 25 میلیگرم نمونه بافت پارافینه است.

 

 

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAFFM050Cat No
For extraction DNA from paraffin-fixed tissuesApplications
including Proteinase K
features
mini spin column (silica matrix)Format
paraffin slice sampleMain sample type
< 25 mg fixed tissue Sample amount
12 µlminimum elution volume

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل استخراج DNA  از بافت پارافینه

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه