کیت استخراج DNA از بافت پارافینه | FFPE paraffin-fixed Tissues DNA Extraction micro kit

دسته:

توضیحات

از این کیت جهت استخراج DNA از نمونه های بافت پارافینه استفاده میشودکه از برند Favorgen تایوان است که توسط یکتا تجهیزآزما ارائه میشود. ساختار آن ستونی و با غشای سیلیکا ماتریکس میباشد. مقدار نمونه مورد استفاده جهت استخراج DNA مقدار 25 میلیگرم نمونه بافت پارافینه است.

 

مطالب مرتبط :

کیت استخراج DNA از بزاق

کیت استخراج DNA از سواب

کیت استخراج DNA از شیر

کیت استخراج DNA از اسپرم

کیت استخراج DNA از قارچ

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه

استخراج DNA ژنومی از خون

کنترل کیفیت کیت استخراج DNA از خون

عیب یابی و رفع مشکل در کیت استخراج DNA از خون

استخراج DNA و یا RNA در روش های ستونی

آنزیم پروتئیناز K

استخراج DNA از سلول

استخراج DNA از گیاه

قیمت کیت استخراج DNA

کیت استخراج DNA از باکتری

خصوصیات کالا

50 prepsSize
FavorgenBrand
FAFFM050Cat No
For extraction DNA from paraffin-fixed tissuesApplications
including Proteinase K
features
mini spin column (silica matrix)Format
paraffin slice sampleMain sample type
< 25 mg fixed tissue Sample amount
12 µlminimum elution volume

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل استخراج DNA  از بافت پارافینه

کیت استخراج DNA از بافت پارافینه