پرایمر | Oligo (dt)18 primer

پرایمر Oligo dt:

  • به صورت لیوفیلیزه
  • متشکل از توالی دئوکسی تیمین
  • پرایمر الیگو (dT) با دم پلی (A) هیبرید می شود
  • فاقد نوکلئاز DNase/RNase ) )

کاربردها:

  • در سنتز cDNA به کار برده می شود

شرایط نگهداری:

  • در دمای -20 نگهداری شود

 

 

 

دسته:

توضیحات

پرایمر کیت سنتز cDNA

از اجزا مهمی که درکیت سنتز cDNA  ارائه میشود ، پرایمرها هستند. در کل برای سنتز cDNA  سه نوع پرایمر وجود دارد :

پرایمر رندم هگزامر ( Random hexamer) ،  پرایمر الیگو دی تی ( Oligo dT)   و پرایمر های اختصاصی.

در کیت سنتز CDNA  تولید شرکت یکتاتجهیزآزما  دو پرایمر اصلی  و پرکاربرد  رندم هگزامر ( Random hexamer) و  پرایمر الیگو دی تی ( Oligo dT)   ارائه میشود.

پرایمر رندم هگزامر ( Random hexamer)

توالی های کوچک ۶ نوکلئوتیدی که به صورت اتفاقی توانایی اتصال به هر جایی از  RNA  را  دارند. این پرایمرها وقتی بخواهیم بیان تمام ژن ها را تحت هر شرایطی با هر ژن کنترلی (حتیrRNA 18s   )  مطالعه کنیم نقش دارند.

پرایمر الیگو دی تی ( Oligo dT)

این پرایمرها به انتهای mRNA  دارای توالی polyA  متصل می شوند.

پرایمرهای اختصاصی: این پرایمرها برای نقاط  مشخص و محدودی از mRNA ها با توالی مشخص شده، طراحی می شوند و باعث مطلوب تر شدن توالی دلخواه می شوند و کاربرد آنها در کلونینگ است.

 

خصوصیات کالا

60 rxnSize
YTABrand
YT4551Cat No
for priming reactions catalysed by reverse transcriptaseApplications
Long oligonucleotide,Binds only to mRNA,can be used for cDNA synthesis with total RNAFeatures

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل