آنزیم MMLV Reverse Transcriptase) MMLV)

آنزیم MMLV :

  • آنزیم رونویسی معکوس با غلظت 200u/ul
  • همراه با بافر واکنش (5X Reaction Buffer)
  • قابلیت سنتز cDNA از یک RNA تک رشته ای تا 5 کیلوبایت
  • فعالیت بهینه در دمای 37 درجه سانتی گراد
دسته:

توضیحات

آنزیم MMLV Reverse Transcriptase) MMLV)

آنزیم ترانس کریپتاز معکوس | MMLV ، از آنزیم‌هایی هستند که قادر به سنتزDNA از روی RNA می‌باشند. (cDNA) به رشته‌ای از مولکول DNA اطلاق می‌گردد که تحت فعّالیت کاتالیتیک آنزیم رونوشت بردار معکوس از روی رشتهٔ mRNAی بالغ ساخته می‌شود.
آنزیم MMLV ازیک نوع ویروس جوندگان بنامMouse Molony Leukemia Virus استخراج میشود و در دمای 37 درجه فعالیت میکند . آنزیم MMLV یکتاتجهیزآزما یک آنزیم مهندسی شده است که ژن قسمتی که فعالیت RNAse H دارد را از آن حذف کرده اند و برای تهیه cDNA بزرگ استفاده میگردد.

 

 

خصوصیات کالا

10,000 unitSize
YTABrand
YT4502Cat No
200U/μlConcentrtion
Generation of first strand cDNA for use in:
• PCR, see Protocol for First-strand cDNA Synthesis; • Second strand cDNA synthesis. • DNA labeling.
• Real-time PCR; • Analysis of RNA by primer extension
Applications
Moloney murine leukemia viruseEncoded by

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل