آنزیم DNase I | آماده ی مصرف

دسته:

توضیحات

آنزیم DNase I 

آنزیم‌های اندونوکلئاز  شامل دو گروه اصلی اختصاصی و غیر اختصاصی هستند. گروه اول توالی خاصی را شناسایی کرده و برش می‌دهند که به تعبیری اندونوکلئازهای محدودکننده نامگذاری شده اند. اهمیت منحصر و خاص این آنزیم‌ها در کلونینگ DNA میباشد. گروه دوم از این آنزیم‌ها به‌طور تصادفی اسیدهای نوکلئیک را برش می‌دهند. آنزیم Dnase I متعلق به گروه غیر اختصاصی است.

آنزیم DNase I قطعات دو رشته‌ای DNA را برش می‌دهد. از آنزیم DNase I در حذف DNA در هنگام خالص‌سازی RNA، فوت پرینتینگ و شناسایی نواحی فعال کروماتین از نظر نسخه برداری استفاده می‌شود.

آنزیم DNase I  آماده مصرف

این کالا بصورت ready to use ( آماده مصرف و همراه با بافر ) در بسته بندی 1000 یونیتی و در سه ویال  به صورت زیر عرضه می گردد.

 

DNase I , RNase free (1u/µl) : 1 ml
10x reaction buffer with MgCl2 :1 ml
50mM EDTA : 1 ml

 

خصوصیات کالا

1000 unitSize
YTABrand
YT8054Cat No
Used for the removal of DNA from protein samplesApplication
Isolated from bovine pancreasGeneral description

دستورالعمل و اسناد مربوطه

دانلود پروتکل