پرسش های متداول

پرسش های کیت استخراج RNA

1) با استفاده از کیت استخراج RNA از چه نمونه هایی میتوان  استخراج RNA  انجام داد؟ 2) برای استخراج RNA ، از کیت ستونی RNA استفاده کنیم یا…