پرسش های متداول

استخراج RNA از اسپرم

چه کیتی برای استخراج RNA از اسپرم پیشنهاد می دهید؟ یکتا تجهیز آزما : جهت استخراج RNA از اسپرم می…

استخراج DNA از اسپرم

چه کیتی برای استخراج DNA از اسپرم پیشنهاد می دهید؟ یکتا تجهیز آزما : جهت استخراج DNA از اسپرم می…

افزایش مقدار RNA

برای افزایش مقدار RNA از نمونه ی خون و با استفاده از کیت استخراج توتال RNA با ( Cat No:…