پرسش های متداول

استخراج DNA از بزاق

جهت استخراج DNA از بزاق ، پیشنهاد شما کدام کیت است ؟ یکتا تجهیز آزما : شما می توانید  جهت…

استخراج DNA از شیر

جهت استخراج DNA از شیر ، پیشنهاد شما کدام کیت است ؟ یکتا تجهیز آزما : شما می توانید  جهت…

استخراج DNA از سواب

جهت استخراج DNA از سواب ، پیشنهاد شما کدام کیت است ؟ یکتا تجهیز آزما : شما می توانید  جهت…

استخراج DNA از قارچ

جهت استخراج DNA از قارچ ، پیشنهاد شما کدام کیت است ؟ یکتا تجهیز آزما : شما می توانید  جهت…

استخراج RNA از اسپرم

چه کیتی برای استخراج RNA از اسپرم پیشنهاد می دهید؟ یکتا تجهیز آزما : جهت استخراج RNA از اسپرم می…

استخراج DNA از اسپرم

چه کیتی برای استخراج DNA از اسپرم پیشنهاد می دهید؟ یکتا تجهیز آزما : جهت استخراج DNA از اسپرم می…

افزایش مقدار RNA

برای افزایش مقدار RNA از نمونه ی خون و با استفاده از کیت استخراج توتال RNA با ( Cat No:…