پرسش های متداول

مقدار ناکافی محصول DNA

چرا بعد از طی کردن مراحل استخراج با استفاده از کیت استخراج DNA از خون ، DNA ژنومیک حاصل نشد…

پروب چیست؟

پروب چیست؟ یکتا تجهیز آزما : پروب ها (Probe ) الیگونوکلئوتیدهای DNA نشان دار شده با فلورسنت ( fluorescently labeled)…