پرسش های متداول

لودینگ دای

محصول لودینگ دای ( YTA loading dye) دارای چه غلظتی میباشد؟ یکتا تجهیز آزما : YTA Loading Dye  یک ماده رنگی…

مقدار ناکافی محصول DNA

چرا بعد از طی کردن مراحل استخراج با استفاده از کیت استخراج DNA از خون ، DNA ژنومیک حاصل نشد…