پرسش های متداول

نکات سنتز cDNA

مراحل سنتز cDNA شامل دو مرحله است که در هر مرحله یک تعدادی از مواد کیت با هم مخلوط می…

رقیق سازی آنزیم DNase I

آنزیم DNase1 شرکت یکتا تجهیز آزما چگونه رقیق سازی می شود؟   یکتا تجهیز آزما :  دئوکسی ریبونوکلئاز (DNase I…

استخراج miRNA (میکرو RNA)

آیا میتوان از کیت استخراج miRNA برای استخراج total RNA استفاده کرد؟ یکتا تجهیز آزما : MicroRNA (miRNA)  نوعی RNA…

غلظت آنزیم DNase I

فعالیت آنزیم DNase 1 شرکت یکتا تجهیز چند واحد در هر میلی لیتر می باشد؟  یکتا تجهیز آزما : واحد…

مدت زمان حرارت در Elution

چه مدت زمان باید elution حرارت ببیند؟ یکتا تجهیز آزما : می توان از زمان شروع استخراج، elution را بر…

غلظت DNA در تست HLA

آیا غلظت DNA حاصل از استخراج کیت Whole DNA blood برای انجام تست HLA مناسب است؟ یکتا تجهیز آزما :…

عملکرد Low EEO Agarose

عملکرد Low EEO Agarose به چه صورت می باشد؟ یکتا تجهیز آزما : آگارز Low EEO باعث افزایش تحرک الکتروفورتیک…

لودینگ دای

محصول لودینگ دای ( YTA loading dye) دارای چه غلظتی میباشد؟ یکتا تجهیز آزما : YTA Loading Dye  یک ماده رنگی…