پرسش های متداول

درصد ریکاوری PCR clean-up

درصد ریکاوری PCR clean-up توسط کیت تخلیص از ژل و محصول PCR به چه صورت است؟ یکتا تجهیز آزما : 90%…

ریکاوری ژل آگارز

درصد ریکاوری ژل آگارز توسط کیت استخراج از ژل و محصول PCR  به چه صورت است؟ یکتاتجهیزآزما : 70% ~…

سایز نمونه بافت

بافت مورد استفاده برای استخراج میکرو RNA با کیت  miRNA Isolation Kit باید به چه اندازه باشد؟ یکتا تجهیز آزما…

استخراج miRNA از سرم

آیا برای استخراج Micro RNA از سرم (serum) ، می توانیم از کیت  miRNA Isolation Kit استفاده کنیم؟ یکتا تجهیزآزما…

استخراج ویروس کرونا

پیشنهاد شما برای استخراج ویروس کرونا ، کدام کیت است؟ یکتا تجهیز آزما : کیت استخراج وایرال ( Viral DNA/ RNA…

استخراج Total RNA از خون کامل

جهت استخراج Total RNA از خون کامل (Whole Blood) کدام کیت استخراج را توصیه می کنید؟ یکتا تجهیزآزما : پیشنهاد…

کیت استخراج از ژل

جهت ریکاوری ژل ، کدام کیت تخلیص را پیشنهاد می دهید؟ یکتا تجهیز آزما : کیت استخراج از ژل و…

استخراج DNA از ناخن

جهت استخراج DNA از ناخن چه کیتی پیشنهاد میکنید؟ یکتا تجهیز آزما : برای استخراج DNA از ناخن پیشنهاد می…