پرسش های متداول

تفاوت RNase A با RNase

تفاوت بین  RNase A با RNase اختصاصی  در چیست؟ یکتا تجهیز آزما : آنزیم‌های اندونوکلئاز، شامل دو گروه اصلی اختصاصی…

کیت استخراج HSV و MTB

برای استخراج HSV  و MTB  از کدام کیت استخراج می توان استفاده کرد؟ یکتا تجهیز آزما : برای استخراج HSV…

استخراج DNA از مدفوع موش

برای استخراج DNA  از نمونه مدفوع موش از کدام کیت استخراج می توان استفاده کرد؟ یکتا تجهیز آزما : برای…

استخراج DNA از بافت کبد

 برای استخراج DNA از بافت کبد کدام کیت را پیشنهاد میکنید ؟  یکتا تجهیز آزما : جهت استخراج DNA از…

کیت استخراج DNA از باکتری

برای استخراج DNA  از باکتری از کدام کیت استخراج می توان استفاده کرد؟ یکتا تجهیز آزما : با توجه به …

رنگ DNA برای ژل

آیا رنگ Safe stain  با دستگاه هایی که نور آبی ( blue light ) دارند، سازگاری دارد؟ یکتا تجهیز آزما :…