پرسش های متداول

حذف محلول RNAlater

برای حذف کامل محلول RNAlater از چه روشی استفاده کنیم : یکتا تجهیز آزما : برای حذف کامل محلول RNAlater…

حفظ فعالیت پروتئیناز K

نگهداری پروتئیناز K  موجود در کیت  استخراج DNA  ، پس از آماده سازی چگونه است ؟ یکتا تجهیز آزما :…

استخراج DNA از شیرخشک

پیشنهاد شما برای استخراج DNA از شیرخشک چیست ؟ یکتا تجهیز آزما : برای استخراج DNA از شیرخشک بهترین گزینه…