محصولات

Nucleic Acid extraction kit

کیت استخراج اسیدنوکلئیک کیت های استخراج اسیدنوکلئیک ارائه شده توسط یکتا تجهیز آزما از کمپانی Favorgen تایوان تامین میگردد. شرکت…