محصولات

RT-PCR

مواد مصرفی RT-PCR  

qPCR

مواد مصرفی ریل تایم  

PCR

مواد مصرفی PCR  

PCR, qPCR, RT-PCR

آنزیم و مواد مصرفی PCR , ریل تایم و RT-PCR  

Nucleic Acid extraction kit

کیت استخراج اسیدنوکلئیک کیت های استخراج اسیدنوکلئیک ارائه شده توسط یکتا تجهیز آزما از کمپانی Favorgen تایوان تامین میگردد. شرکت…