Author Archives for admin

ویروس JC

آوریل 20, 2022 6:46 ق.ظ Published by Leave your thoughts

ویروس پلیومای انسانی 2 (Human polyomavirus 2) که معمولاً به عنوان ویروس JC یا ویروس John Cunningham virus شناخته می…


تشخیص ویروس BK

آوریل 13, 2022 6:00 ق.ظ Published by Leave your thoughts

تشخیص ویروس BK تا حد زیادی بر شواهد مبتنی بر بیوپسی متکی است. تشخیص آن عموماً با بیوپسی آلوگرافت کلیه…


ویروس BK

آوریل 6, 2022 5:07 ق.ظ Published by Leave your thoughts

ویروس BK یک پلیوما ویروس انسانی  ( Polyomavirus) می باشد. پلیوما ویروس ها اعضای خانواده Papovaviridae هستند که ویروس های کوچک…


سایز نمونه بافت

آوریل 5, 2022 6:24 ق.ظ Published by Leave your thoughts

بافت مورد استفاده برای استخراج میکرو RNA با کیت  miRNA Isolation Kit باید به چه اندازه باشد؟ یکتا تجهیز آزما…