کیفیت کیت استخراج DNA از خون ارائه شده توسط یکتاتجهیز آزما در مقایسه با بقیه کیتهای موجود در بازار چگونه است؟

مزیت کیت استخراج DNA از خون برند Favorgen نسبت به دیگر کیت های موجود در بازار چیست؟

مرحله لیز کردن ، مرحله Binding ، مرحله شستشو و مرحله Eluting

  • مزیت مرحله لیز کردن : امتیاز کیت استخراج DNA کمپانی Favorgen در این مرحله استفاده از پروتئیناز K میباشد.
    در کیتهای استخراج DNA از خون ، سه مدل لیزکننده وجود دارد : Protease ، Proteinase K و RBC Lysis

پروتئیناز K از دو روش دیگر مرغوب تر و گرانتر است. در واقع پروتئیناز K زمان کمتری برای لیز کردن نیاز دارد .همچنین پروتئیناز K میتواند برای نمونه های خون فریز ، خون تازه و یا خون خشک شده استفاده شود. در صورتی که RBC lysis فقط برای نمونه های تازه جواب میدهد. با استفاده از پروتئیناز K میتوان عمل استخراج DNA را از طیف گسترده ای از نمونه ها با خلوص بالای محصول انجام داد.

  • مزیت مرحله Binding :
    استفاده کمپانی Favorgen تایوان از مرغوب ترین غشای سیلیکایی در ستون کیت ها منجر به خلوص و مقدار محصول DNA استخراج شده بالا، میشود که این امر در مقایسه با کیت های موجود در بازار ، وجه متمایز این کیت ها میباشد. گنجایش محصول ستونهای این کیت تا 50 میکروگرم تخمین زده است و در آزمایشهای عملی برای نمونه های خون بین 4 تا 12 میکروگرم محصول و برای نمونه های سلول بین 20 تا 40 میکروگرم محصول را میتوان انتظار داشت.