کیفیت کیت استخراج DNA از خون ارائه شده توسط یکتاتجهیز آزما در مقایسه با بقیه کیتهای موجود در بازار چگونه است؟

همکار گرامی ، کیت استخراج ستونی DNA از خون از مراحل زیر تشکیل شده است :

مرحله لیز کردن ، مرحله Binding ، مرحله شستشو و مرحله Eluting

مزیت مرحله لیز کردن : امتیاز کیت استخراج DNA کمپانی Favorgen در این مرحله استفاده از پروتئیناز K میباشد.
در کیتهای استخراج DNA از خون ، سه مدل لیزکننده وجود دارد : Protease ، Proteinase K و RBC Lysis

پروتئیناز K از دو روش دیگر مرغوب تر و گرانتر است. در واقع پروتئیناز K زمان کمتری برای لیز کردن نیاز دارد .همچنین پروتئیناز K میتواند برای نمونه های خون فریز ، خون تازه و یا خون خشک شده استفاده شود. در صورتی که RBC lysis فقط برای نمونه های تازه جواب میدهد. با استفاده از پروتئیناز K میتوان عمل استخراج DNA را از طیف گسترده ای از نمونه ها با خلوص بالای محصول انجام داد.

مزیت مرحله Binding :
استفاده کمپانی Favorgen تایوان از مرغوب ترین غشای سیلیکایی در ستون کیت ها منجر به خلوص و مقدار محصول DNA استخراج شده بالا، میشود که این امر در مقایسه با کیت های موجود در بازار ، وجه متمایز این کیت ها میباشد. گنجایش محصول ستونهای این کیت تا 50 میکروگرم تخمین زده است و در آزمایشهای عملی برای نمونه های خون بین 4 تا 12 میکروگرم محصول و برای نمونه های سلول بین 20 تا 40 میکروگرم محصول را میتوان انتظار داشت.