کیت سنتز cDNA برای میکرو RNA

آیا از کیت سنتز cDNA می توان برای میکرو RNA هم استفاده کرد ؟

  • یکتا تجهیز آزما : در دستورالعمل کیت سنتز cDNA با ( Cat NO : YT4500) اشاره ای به میکرو RNA نشده است ولی کاربران زیادی از این کیت برای میکرو RNA استفاده کرده اند و نتیجه رضایت بخش بوده است.