کیت استخراج HPV از بافت پارافینه

برای استخراج HPV از بافت پارافینه، کدام یک از کیت های استخراج  Favorgen پیشنهاد می شود؟

  • یکتا تجهیز آزما : جهت استخراج HPV از بافت پارافینه، کیت استخراج DNA از بافت / Tissue Genomic DNA Extraction mini Kit   شرکت Favorgen  پیشنهاد می گردد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کیت کلیک کنید.
  • توجه کنید که بصورت استاندارد ، این کیت دارای یک دستورالعمل عمومی می باشد که همراه کیت توسط کمپانی Favorgen ارسال میگردد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مربوط به این کالا  ، بخش اسناد و دستورالعمل مربوطه ، دستورالعمل های بهینه شده جهت انواع نمونه های خاص را مشاهده و دانلود فرمایید.