کیت استخراج DNA از خون ارائه شده از یکتاتجهیزآزما چه نمونه هایی را استخراج میکند؟

کیت استخراج DNA از خون با نام تجاری Favorgen Blood DNA extraction mini kit و کد FABGK001 با سایز 50 تستی و ساخت کمپانی Favorgen تایوان میباشد. طبق پروتکل شما با استفاده از این کیت میتوانید نمونه های خون کامل ، سرم ، پلاسما ، مایعات بدن و سلول کشت داده شده را استخراج کنید. همکاران ما در آزمایشگاه ها از نمونه های دیگری که در پروتکل اصلی اشاره نشده نیز عمل استخراج انجام داده اند، مانند مایع آمنویتیک ، ادرار و …