کیت استخراج DNA از خون ارائه شده از یکتاتجهیزآزما چه نمونه هایی را استخراج میکند؟

نمونه های مورد استفاده در کیت استخراج DNA از خون کدام است ؟

  • یکتا تجهیز آزما : کیت استخراج DNA از خون با نام تجاری Blood DNA extraction mini kit از برند Favorgen توسط یکتا تجهیز آزما توزیع میگردد. طبق پروتکل شما با استفاده از این کیت میتوانید پروسه استخراج DNA از نمونه های خون کامل ، سرم ، پلاسما ، مایعات بدن و سلول کشت داده شده را انجام دهید.
  • همکاران ما در آزمایشگاه ها از نمونه های دیگری که در پروتکل اصلی اشاره نشده نیز عمل استخراج انجام داده اند، مانند مایع آمنویتیک ، ادرار و … که پروتکل اختصاصی آن در وبسایت موجود است.