کیت استخراج DNA از باکتری

برای استخراج DNA  از باکتری از کدام کیت استخراج می توان استفاده کرد؟

یکتا تجهیز آزما : با توجه به  نوع نمونه ای که از آن میخواهید DNA باکتری استخراج کنید میتوانید  یکی از انواع کیت های پیشنهادی ذیل را انتخاب کنید :

  • کیت استخراج DNA از باکتری گرم مثبت | گرم منفی : برای نمونه های متنوعی مانند  انواع بافت ها ، خون ، مایعات بدن، محیط کشت ونمونه های سواپ ، کیت استخراج DNA از بافت (Tissue Genomic DNA Extraction mini Kit)   پیشنهاد می شود .
  • کیت استخراج DNA  باکتری گرم مثبت | گرم منفی : برای نمونه مدفوع، از کیت استخراج DNA ازمدفوع ( Isolation mini Kit ) می توانید استفاده کنید.

برای دسترسی به دستورالعمل هر کیت روی نام آن کلیک کنید.

قبل ازشروع کار باید به این نکته توجه شود که برای استخراج باکتری های گرم مثبت به لیزوزیم نیاز داریم، که توسط شرکت یکتا تجهیز آزما ارائه می گردد. آنزیم لیزوزیم روی دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت، باکتری های هوازی اسپورساز، باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیکنیفورمیس و … در جهت بهبود کارایی استخراج اسید نوکلیک و پروتین، موثر می باشد.