کیت استخراج DNA از باکتری گرم مثبت

برای استخراج DNA  از باکتری های گرم مثبت، از کدام کیت استخراج می توان استفاده کرد؟

  • یکتا تجهیز آزما : با توجه به نوع نمونه ای که از آن میخواهید DNA باکتری استخراج کنید می توانید از یکی از سه نوع کیت ذیل استفاده کنید :
  • برای نمونه های خون ، مایعات و سلول میتوانید از کیت استخراج DNA از خون( Genomic DNA extraction mini kit ) استفاده نمود .
  • جهت استخراج نمونه های متنوعی مانند بافت جانوری ، سلول کشت داده شده ، DNA ویروسی از خون ، باکتری ، مخمر، لکه خون خشک شده ، بافت پارافین ، بزاق ، سواب  و شیر ، از کیت استخراج DNA از بافت (Tissue Genomic DNA extraction mini kit)  استفاده کنید
  • و جهت استخراج DNA  باکتری های نمونه مدفوع، از کیت استخراج DNA ازمدفوع ( Stool DNA isolation mini kit ) می توان استفاده نمود.

قبل ازشروع کار باید به این نکته توجه شود که برای استخراج باکتری های گرم مثبت به لیزوزیم نیاز داریم، که توسط شرکت یکتا تجهیز آزما ارائه می گردد. آنزیم لیزوزیم روی دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت، باکتری های هوازی اسپورساز، باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیکنیفورمیس و … در جهت بهبود کارایی استخراج اسید نوکلیک و پروتین، موثر می باشد.

  • برای دسترسی به دستورالعمل ها رو ی نام هر کیت کلیک کنید.