کنترل آلودگی با آنزیم های ریبونوکلئاز

جهت کنترل آلودگی با آنزیم های ریبونوکلئاز ، چه اقدامی می توان انجام داد؟

  • یکتا تجهیز آزما : آنزیم RNasin و یا بعبارتی RNase Inhibitor ،  آنزیم محدود کننده ی RNase   است که معمولا بعنوان یک اقدام پیشگیرانه برای غیرفعال کردن آنزیم های ریبونوکلئاز در بعضی از روند های آزمایشگاهی جهت مهار و کنترل چنین آلودگی هایی بکار می رود .
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی آنزیم Rnasin کلیک بفرمایید.