کاربرد رنگ مستقیم DNA / RNA

رنگ YT-Green direct dye ( رنگ مستقیم DNA / RNA ) برای رنگ آمیزی چه نمونه هایی کاربرد دارد؟

  • یکتا تجهیز آزما : رنگ YT-Green direct dye برای رنگ آمیزی DNA دو رشته ای ، DNA  تک رشته ای و RNA کاربرد دارد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.