چه مدت زمان برای استخراج DNA نمونه های بافت صرف میشود ؟

با توجه به نمونه شما ، بین یک تا دو ساعت زمان صرف استخراج DNA  از بافت میشود. برخی نمونه های زمان کمتری برای استخراج DNA  نیاز دارند مانند دم ، ریه و قلب و برخی نمونه ها زمان بیشتری لازم  برای استخراج DNA  لازم دارند مانند جگر ، خون ، بافی کوت ،  سلول و یا باکتری.