چرا بعد از RT-PCR محصولی دیده نمی شود؟

چرا بعد از RT-PCR محصولی دیده نمی شود؟

  • یکتا تجهیز آزما : قبل از انجام PCR، از خورد نشدن RNA خود اطمینان حاصل کنید .برای بررسی این موضوع می توانید پس از استخراج، RNA خود را بر روی ژل آگارز ببرید. دقت کنید که RNA را برای مدت طولانی ذخیره نکنید و در سریع ترین زمان ممکن  سنتز cDNA و PCR را انجام دهید.
  • برای دسترسی به دستورالعمل کیت سنتز cDNA روی نام آن کلیک کنید.