پیشنهاد شرکت برای حفظ فعالیت پروتئیناز K چیست؟

چگونه فعالیت پرتئیناز K  در کیت استخراج DNA را حفظ کنیم ؟

  • یکتا تجهیز آزما : محقق گرامی ، هنگام دریافت کیت استخراج DNA ، در داخل بسته یک ویال پروتئیناز K بصورت پودر لیوفیلیزه موجود است.هنگام شروع کار داخل دستورالعمل اشاره شده که برای آماده سازی آن باید داخل ویال پودر پروتئیناز K ، آب دو بار تقطیر ریخته و در یخچال نگهداری کنید. لطفا توجه داشته باشید که این پیشنهاد برای زمانی است که شما کیت استخراج DNA را در یک یا دو روز بطور کامل استفاده کنید.
  • معمولا محققان 50 تست را طی یک یا چند ماه استفاده میکنند که همین امر باعث از بین رفتن فعالیت آنزیم پروتئیناز K میشود. پیشنهاد میکنیم پس از آماده سازی پروتئیناز K ، محلول را برحسب نیاز تقسیم کرده و در فریزر نگهداری کنید و به تناسب استفاده ، از فریزر خارج کنید.