پیشنهاد شرکت برای حفظ فعالیت پروتئیناز K چیست؟

محقق گرامی ، هنگام دریافت کیت استخراج DNA ، در داخل بسته یک ویال پروتئیناز K بصورت پودر لیوفیلیزه موجود است.هنگام شروع کار داخل دستورالعمل اشاره شده که برای آماده سازی آن باید داخل ویال پودر پروتئیناز K ، آب دو بار تقطیر ریخته و در یخچال نگهداری کنید. لطفا توجه داشته باشید که این پیشنهاد برای زمانی است که شما کیت استخراج DNA را در یک یا دو روز بطور کامل استفاده کنید.

معمولا محققان 50 تست را طی یک یا چند ماه استفاده میکنند که همین امر باعث از بین رفتن فعالیت آنزیم پروتئیناز K میشود. پیشنهاد میکنیم پس از آماده سازی پروتئیناز K ، محلول را برحسب نیاز تقسیم کرده و در فریزر نگهداری کنید و به تناسب استفاده ، از فریزر خارج کنید.