پروب چیست؟

پروب چیست؟

  • یکتا تجهیز آزما : پروب ها (Probe ) الیگونوکلئوتیدهای DNA نشان دار شده با فلورسنت ( fluorescently labeled) هستند.این توالی تک رشته ای برای جستجوی توالی مکمل آن در ژنوم نمونه در واکنش Realtime PCR  استفاده می شود. آن ها برای اتصال به پایین دست یکی از پرایمرها در طول واکنش PCR و دادن سیگنال فلورسنت طراحی شده اند.پروب یک الیگونوکلئوتید خاص توالی با رنگ گزارشگر (reporter) و یک خاموش کننده(quencher)  است. انتهای ‘5 پروب با یک مولکول fluorescent reporter  برچسب گذاری شده است. مکانیسم آن بر اساس هیدرولیز یک پروب (جداشدن یک گزارشگر از خاموش کننده) است که باعث انتشار یک سیگنال فلورسنت می شود.
  • یکی از محصولات شرکت یکتا تجهیز آزما مسترمیکس ریل تایم پروب می باشد . برای دسترسی به دستورالعمل آن ، روی نام کالا کلیک کنید.