پروب چیست؟

پروب چیست؟

  • یکتا تجهیز آزما : پروب ها (Probe ) الیگونوکلئوتیدهای DNA نشان دار شده با فلورسنت ( fluorescently labeled) هستند. آن ها برای اتصال به پایین دست یکی از پرایمرها در طول واکنش PCR و دادن سیگنال فلورسنت طراحی شده اند. انتهای ‘5 پروب با یک مولکول fluorescent reporter  برچسب گذاری شده است.
  • یکی از محصولات شرکت یکتا تجهیز آزما مسترمیکس ریل تایم پروب می باشد . برای دسترسی به دستورالعمل آن ، روی نام کالا کلیک کنید.