پروب در واکنش ریل تایم

 چه نوعی از پروب ، جهت  Real-time PCR استفاده می شود؟

  • یکتا تجهیز آزما : هر دو پروب Taqman  (Taqman probes) و پروب های LNA (LNA probe) ، پروب های نشان دار دوگانه برای تجزیه و تحلیل بیان ژن PCR هستند. از هر دو نوع  فعالیت اگزونوکلئاز ´3– ´5 Taq پلیمراز برای هیدرولیز نوکلئوتیدهای پروب متصل به هدف استفاده می کنند.
  • برای دسترسی به دستورالعمل مسترمیکس ریل تایم کلیک کنید.