نگهداری پروتئیناز K لیوفیلیزه

پروتئیناز K  لیوفیلیزه چه مدت در دمای محیط قابل نگهداری می باشد ؟

  • یکتا تجهیز آزما :  پروتئیناز K  لیوفیلیزه ( Cat No: YT9053 ) به مدت 3 تا 5 ماه  تا دمای 40 درجه سانتی گراد در دمای محیط قابل نگهداری می باشد.
  • برای نگهداری طولانی مدت ، پیشنهاد می شود در فریزر و در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
  • برای پروتئیناز K  موجود در کیت ، پیشنهاد می شود پس از آماده سازی آن ، بر حسب نیاز تقسیم بندی کرده و در فریزر و دمای 20- نگهداری کنید .