نحوه ی رنگ آمیزی نمونه ها

آیا برای رنگ آمیزی نمونه ها با استفاده از YT-Green direct dye (DNA / RNA) نیازی به رنگ آمیزی ژل وجود دارد؟

  • یکتا تجهیز آزما : خیر ، رنگ (YT-Green direct dye (DNA / RNA  مستقیماً به نمونه‌ها اضافه می‌شود و در چاهک ها ریخته می شود و برخلاف رنگ Safe stain  نیازی به رنگ آمیزی ژل وجود ندارد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.