مقدار نمونه سلول های کشت شده

مقدار نمونه ی سلول های کشت شده و یا بعبارتی  Cultured cells مورد نیاز برای استخراج میکرو RNA در کیت  miRNA Isolation Kit باید به چه اندازه باشد؟

  • یکتا تجهیز آزما : مقدار نمونه سلول های کشت شده ( Cultured cells ) مورد نیاز برای استخراج میکرو RNA توسط کیت  miRNA Isolation Kit به میزان Up to 1 x 10 میباشد .      
  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.