مقدار ناکافی محصول DNA

چرا بعد از طی کردن مراحل استخراج با استفاده از کیت استخراج DNA از خون ، DNA ژنومیک حاصل نشد یا مقدار DNA حاصل بسیار کم بوده است؟

  • یکتا تجهیز آزما : کیت استخراج DNA از خون که توسط شرکت ارائه میگردد جهت نمونه های خون کامل ، سرم ، پلاسما ، بافی کوت ،  مایعات بدن و مایع آمینیون مورد استفاده قرار میگیرد. چنانچه بعد از استخراج ، DNA  حاصل نشد یا غلظت DNA حاصل بسیار پایین بود ،این اتفاق می تواند به دلایل زیر باشد. بنابراین این موارد را مورد بررسی قرار دهید  :

۱) مقدار کم سلول در نمونه ها که می توان غلظت اولیه نمونه را افزایش داد. توصیه می شود که اگر خون اولیه به صورت خون کامل است بافی کوت آن جداسازی شود.

۲) لیز شدن ضعیف سلول ها که می تواند به دلایل زیر باشد:

  • عملکرد ناکافی پروتئیناز K : پیشنهاد می شود که روند استخراج با یک نمونه دیگر تکرار کنید و اینبار از یک محلول پروتئیناز K دیگر استفاده کنید.
  • به درستی و به میزان کافی با بافر FABG مخلوط نشده است که در این مورد ، روند استخراج  را  با یک نمونه ی دیگر و با دقت بیشتر و تکرار مراحل ورتکس در 15 دقیقه ی انکوباسیون که به مخلوط شدن بهتر نمونه و بافر کمک می کند، تکرار کنید.
  • زمان انکوباسیون با بافر FABG کافی نبوده: استخراج را با نمونه جدید تکرار کنید و مقداری مدت انکوباسیون را افزایش دهید.

۳) ممکن است فراموش کرده باشید که بعد از مرحله ی لیز شدن و قبل از انتقال به ستون ، اتانول را اضافه کنید. در این مورد تنها می توان استخراج را با یک نمونه ی جدید تکرار کرد.

۴) آماده سازی بافر های شتشو به درستی صورت نگرفته است که می تواند به دلایل زیر باشد:

  • اتانول به بافر اضافه نشده ( آماده سازی صورت نگرفته ) : بررسی کنید اگر اتانول اضافه نشده ،استخراج را با یک نمونه جدید تکرار کنید.
  • حجم یا درصد الکلی که به بافر اضافه شده درست نیست: بعد از بررسی صحت آماده سازی ،در صورت نیاز بار دیگر استخراج با یک نمونه جدید تکرار شود.

۵) میزان Elution اضافه شده عملکرد مناسب نداشته  که می تواند به دلیل ph نامناسب و اسیدی Elution بافر باشه که بهتر است ph بررسی بشود که بین 7.5 تا 9 باشد یا می تواند به دلیل عدم جذب مناسب توسط ستون باشد . بنابراین هنگام اضافه کردن Elution دقت کنید که در مرکز ستون حتما ریخته شود و اجازه بدهید بعد از اضافه کردن Elution ، ستون 5 دقیقه در دمای اتاق باقی بماند.

برای دسترسی به اطلاعات و جزیئات بیشتر روی کیت استخراج DNA از خون کلیک کنید.