مطمئن ترین جایگزین اتیدیوم بروماید

مطمئن ترین جایگزین اتیدیوم بروماید برای رنگ آمیزی ژل چیست ؟

  • یکتاتجهیز آزما : مطمئن ترین جایگزین اتیدیوم بروماید ( Ethidium bromide ) برای رنگ آمیزی ژل آگاروز محصول تولیدی شرکت بنام رنگ سیف استین ( DNA safe stain) با Cat No: YT0001 می باشد.اساس کار رنگ سیف استین اتصال به DNA دو رشته ای ، DNA تک رشته ای و RNA است و در طول موج های UV و محدوده ی نور آبی قابل رویت می باشد.
  • این محصول با انواع دستگاه های ژل داک ( Gel doc ) و ترانسلومیناتور ( transilluminator ) سازگاری کامل دارد .
  • قبل از شروع به کار با رنگ سیف استین  ، جهت یکنواختی محصول و کیفیت رنگ آمیزی حتما آن را ورتکس کنید.