مزیت استفاده از آنزیم Hot Start Taq DNA polymerase

مزیت استفاده از آنزیم Hot Start Taq DNA polymerase نسبت به Taq DNA polymerase در PCR و qPCR چیست؟

 یکتا تجهیز آزما : آنزیم Taq DNA polymerase به طور فعال در امپلیفای کردن غیر اختصاصی در دمای اتاق ، شرکت می کند. به دلیل اتصالات غیراختصاصی ، بازده نتیجه اصلی و همچنین آمپلیکون هدف ، کاهش می یابد. آنزیم Hot Start Taq DNA polymerase این مشکل رو ندارد و در دمای تعبیه شده برای PCR شروع به فعالیت می کند. از این رو از تشکیل پرایمر دایمر و محصولات غیر اختصاصی جلوگیری می شود. مسترمیکس سایبرگرین | SYBR Green qPCR mastermix  و مسترمیکس سوپر سایبرگرین | Super SYBR Green qPCR mastermix  شرکت یکتا تجهیز آزما ، حاوی آنزیم Hot Start Taq DNA polymerase می باشند  و برای انجام واکنش qPCR پیشنهاد می شوند.

  • برای دسترسی به دستورالعمل روی نام کالا کلیک کنید.