مدت زمان حرارت در Elution

چه مدت زمان باید elution حرارت ببیند؟

  • یکتا تجهیز آزما : می توان از زمان شروع استخراج، elution را بر روی ترموبلاک قرار داد تا حرارت ببیند.
  • برای دسترسی به لیست کیت استخراج DNA و RNA کلیک کنید.