لودینگ دای

محصول لودینگ دای ( YTA loading dye) دارای چه غلظتی میباشد؟

  • یکتا تجهیز آزما : YTA Loading Dye  یک ماده رنگی می باشد که برای آماده سازی و بارگزاری (load) نمونه های DNA روی ژل های آگارز یا پلی آکریل آمید استفاده می شود.
  • لودینگ دای ارائه شده دارای غلظت 6x میباشد.