غلظت DNA در تست HLA

آیا غلظت DNA حاصل از استخراج کیت Whole DNA blood برای انجام تست HLA مناسب است؟

  • یکتا تجهیز آزما : بله غلظت و کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از استخراج DNA از خون کامل برای انجام تست HLA typing مناسب می باشد.
  • برای دسترسی به دستورالعمل کیت روی استخراج DNA از خون کامل کلیک کنید.